logotypy
Projekt "NIE JESTEŚ SAM" realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach, współfinansowany ze śrdodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększanie dostępności usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 roku - 31 stycznia 2021 roku

Wartość projektu: 2 683 036,25 zł
w tym:
  • wartość dofinansowania: 2 495 223,71 zł
  • wkład własny: 187 812,54 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 146 429,00 zł